Overený preklad, súdny preklad, úradný preklad s okrúhlou pečiatkou

vykonáva úradný prekladateľ – prekladateľ angličtina, nemčina splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Úradný preklad je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom úradného prekladateľa.

Úradný preklad do anglického a nemeckého jazyka

podľa zákona obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, samotný preklad a prekladateľskú doložku, na ktorej sú uvedené identifikačné údaje úradného prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ (angličtina, nemčina)  oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, dátum vyhotovenia úradného prekladu a poradové číslo úradného prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v prekladateľskom denníku. Úradný preklad (nielen) z anglického jazyka sa (obvykle natrvalo) zviaže trikolórou  s pôvodným dokumentom. Tento prekladateľ (angličtina, nemčina)  podpíše a opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.

Preklad s okrúhlou pečiatkou

by mal svojím rozložením textu čo najvernejšie zodpovedať pôvodnému dokumentu a umožniť tak čitateľovi jednoduché zorientovanie sa v listine. Úradný preklad nie je samotné potvrdenie pravosti dokumentu, na to je zväčša potrebná apostila.

Súdne overený preklad

(nielen) do anglického jazyka je špeciálnou kategóriou prekladov, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich však vyžadovať aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Úradný preklad môžete potrebovať aj v mnohých iných situáciách, napr. pri dovezení auta zo zahraničia, pri zmene trvalého pobytu, sobáši v zahraničí atď.

Najčastejšie druhy prekladov:

 • Zmluvy (nájomné, zmluvy o dielo, mandátne, pracovné, zmluvy o poskytovaní služieb atď.)
 • Výpis z obchodného registra
 • Výpis z registra trestov
 • Živnostenský list
 • Účtovná závierka
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Súdne rozhodnutie
 • Vysvedčenie
 • Diplom
 • Notárske overenie
 • Certifikát
 • Úmrtný list
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami

Potrebujete úradný preklad?

(súdny preklad – úradný preklad – preklad s okrúhlou pečiatkou – overený preklad – súdne overený preklad)

Vyžaduje od vás inštitúcia, ktorej budete preložený dokument predkladať, úradný preklad s pečiatkou?

 

Ak áno, prosím uviesť:
S čím sa bude preklad viazať? – úradný preklad sa musí zviazať s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený.

Spravidla sú 3 možnosti, s čím možno preklad zviazať:

 1. s originálom dokumentu
 2. s notársky overenou kópiou originálu
 3. s obyčajnou kópiou/skenom

U príslušnej inštitúcii si, prosím, overte, ktorá z vyššie uvedených 3 možností je váš prípad.

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU2. VIAZANIE S NOTÁRSKY OVERENOU KÓPIOU3. VIAZANIE S OBYČAJNOU (NEOVERENOU) KÓPIOU

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU

Ak požadujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, je potrebné si uvedomiť, že originál sa pri zväzovaní predierkuje a (obvykle natrvalo) zviaže s prekladom. Po odovzdaní takto zviazaného dokumentu príslušnej inštitúcii by vám mohol originál v budúcnosti chýbať. Z tohto dôvodu sa napríklad preklady diplomov alebo certifikátov nikdy nezväzujú s originálmi. S originálmi sa väčšinou zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť, podpísať, opečiatkovať a pod. (napríklad výpis z registra trestov). Aby som mohla začať pracovať na preklade čo najskôr, môžete mi e-mailom poslať oskenovanú kópiu vašej listiny.

2. VIAZANIE S NOTÁRSKY OVERENOU KÓPIOU

Ak je originál natoľko cenný, že ho nemožno použiť na zviazanie s prekladom, dá sa na tieto účely vyhotoviť notársky overená kópia originálu (zhotoví vám ju na počkanie notár). Takto overené dokumenty možno zviazať s prekladom. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do angličtiny, je potrebné mi priniesť/poslať notársky overenú kópiu, pretože aj notársku doložku a pečiatku notára je nevyhnutné preložiť do angličtiny. Aby som mohla začať pracovať na preklade čo najskôr, môžete mi e-mailom poslať oskenovanú kópiu vašej notársky overenej listiny.

3. VIAZANIE S OBYČAJNOU (NEOVERENOU) KÓPIOU

V prípade, že nie je potrebné, aby bol preklad zviazaný s originálom ani s notársky overenou kópiou, možno preklad zviazať aj s obyčajnou kópiou.

Úradný preklad vám pošlem poštou prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne.
Potrebujem poradiť
Kontaktujte ma
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

V prípade, že potrebujete poradiť,
neváhajte mi zavolať:

+421 948 494 400

alebo mi napíšte na emailovú adresu:

v.vagankova@gmail.com

Teším sa na vaše správy.