Úradný preklad do anglického a nemeckého jazyka

vykonáva úradný prekladateľ – prekladateľ angličtina, nemčina splnomocnený štátom na vykonávanie prekladateľskej činnosti podľa Zákona 382/2004 Z.z. a zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Overený úradný aj súdny preklad s okrúhlou pečiatkou

podľa zákona obsahuje úvodnú časť s označením preklad, označenie zadávateľa, samotný preklad a prekladateľskú doložku, na ktorej sú uvedené identifikačné údaje úradného prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ (angličtina, nemčina) oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, dátum vyhotovenia a poradové číslo úradného prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v prekladateľskom denníku. Úradný preklad (nielen) z anglického jazyka sa (obvykle natrvalo) zviaže trikolórou s pôvodným dokumentom. Tento prekladateľ (angličtina, nemčina) podpíše a opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky.

Preklad s okrúhlou pečiatkou

by mal svojím rozložením textu čo najvernejšie zodpovedať pôvodnému dokumentu a umožniť tak čitateľovi jednoduché zorientovanie sa v listine. Úradný preklad nie je samotné potvrdenie pravosti dokumentu, na to je zväčša potrebná apostila.

Súdne overený preklad

(nielen) do anglického jazyka je špeciálnou kategóriou prekladov, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. Môžu ich však vyžadovať aj niektorí zahraniční zamestnávatelia. Takisto každý doklad vydaný v cudzine na použitie v SR musí byť preložený do slovenského jazyka v súlade so znením zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, hoci aj tu existujú výnimky udelené na určité verejné listiny v rámci Európskej únie. Úradný preklad teda môžete potrebovať v mnohých životných situáciách, napr. pri dovoze auta zo zahraničia, pri zmene trvalého pobytu, sobáši v zahraničí atď.

Najčastejšie druhy prekladov:

 • Vysvedčenie, diplom, certifikát
 • Pracovná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb
 • Rodný list
 • Sobášny list
 • Výpis z registra trestov
 • Výpis z obchodného registra
 • Živnostenský list
 • Účtovná závierka
 • Faktúry
 • Splnomocnenie
 • Súdne rozhodnutie
 • Notárske overenie
 • Úmrtný list
 • Doklady slúžiace na komunikáciu so zahraničnými úradmi a inštitúciami

Potrebujete úradný preklad?

(súdny preklad – úradný preklad – preklad s okrúhlou pečiatkou – overený preklad – súdne overený preklad)

Vyžaduje od vás inštitúcia, ktorej budete preložený dokument predkladať, úradný preklad s pečiatkou?

Ak áno, prosím uviesť:
S čím sa bude preklad viazať? – úradný preklad sa musí zviazať s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený.

Spravidla sú 4 možnosti, s čím možno preklad zviazať:

 1. s originálom dokumentu
 2. s notársky overenou kópiou originálu
 3. s obyčajnou kópiou/skenom
 4. s dokumentom opatreným apostilou

U príslušnej inštitúcii si, prosím, overte, ktorá z vyššie uvedených 4 možností je váš prípad.

1. Viazanie s originálom dokumentu2. Viazanie s notársky overenou kópiou3. Viazanie s neoverenou kópiou4. Viazanie dokumentu s apostilou

1. VIAZANIE S ORIGINÁLOM DOKUMENTU

Ak požadujete, aby bol preklad zviazaný s originálom, je potrebné si uvedomiť, že originál sa pri zväzovaní predierkuje a (obvykle natrvalo) zviaže s prekladom. Po odovzdaní takto zviazaného dokumentu príslušnej inštitúcii by vám mohol originál v budúcnosti chýbať. Z tohto dôvodu sa napríklad preklady diplomov alebo certifikátov nikdy nezväzujú s originálmi. S originálmi sa väčšinou zvyknú viazať také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť, podpísať, opečiatkovať a pod. (napríklad výpis z registra trestov). Aby sme mohli začať pracovať na preklade čo najskôr, môžete nám e-mailom poslať oskenovanú kópiu vašej listiny.

2. VIAZANIE S NOTÁRSKY OVERENOU KÓPIOU

Ak je originál natoľko cenný, že ho nemožno použiť na zviazanie s prekladom, dá sa na tieto účely vyhotoviť notársky overená kópia originálu (zhotoví vám ju na počkanie notár). Takto overené dokumenty možno zviazať s prekladom. Ak teda máte napríklad slovenský rodný list overený notárom a potrebujete ho dať úradne preložiť do angličtiny, je potrebné nám priniesť/poslať notársky overenú kópiu, pretože aj notársku doložku a pečiatku notára je nevyhnutné preložiť do angličtiny. Aby sme mohli začať pracovať na preklade čo najskôr, môžete nám e-mailom poslať oskenovanú kópiu vašej notársky overenej listiny.

3. VIAZANIE S OBYČAJNOU (NEOVERENOU) KÓPIOU

Ak na zviazanie prekladu postačuje jednoduchá kópia (vytlačený sken alebo fotka z mobilu, ktorú nám pošlete e-mailom), vyhotovíme vám ju radi aj farebne ZADARMO.

4. VIAZANIE DOKUMENTU S APOSTILOU

Apostila je overenie pravosti dokumentu, čiže podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v zahraničí. Pod zahraničím myslíme štáty, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. Aktuálny zoznam krajín, ktoré sú členmi Haagskeho dohovoru nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Úradný preklad vám pošleme poštou prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne.
Kontaktujte nás
 • Email*
  0
 • Celé meno*
  1
 • Telefón*
  2
 • Správa*
  3
 • 4

Kontaktujte nás telefonicky
(z EÚ stačí krátko zazvoniť, zavoláme vám)

+421 948 494 400

prostredníctvom jednej z aplikácií

alebo nám napíšte na e-mail

Tešíme sa na vaše správy.

Slider